วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2561
จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ (สุนัขและแมว) ในเขตตำบลกะปาง จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย รายเดือนกันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๔ รายการ เพื่อใช้ในการทำความสะอาดเทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องพลี - เขาพริก หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักงานปลัดชั้นล่าง จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมสภา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องพลี - เขาพริก หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
24  ส.ค. 2561
ซื้อซื้อยางรถ ของรถหมายเลขทะเบียน กม 9891 นครศรีธรรมราช (เลขรหัสครุภัณฑ์ 001-58-0003) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม จำนวน ๒๐๐ ชุด ตามโครงการบริหารจัดการขยะตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง