วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ในตำบลกะปาง จำนวน 6 วัน (สำหรับโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง ปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างทำเกียรติบัตร จำนวน ๔๙๒ ใบ (สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬากรีฑา กะปางเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างเหมาเตรียมสนามกีฬากรีฑากะปางเกมส์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
เช่าเครื่องเสียง 1 ชุด ประกอบด้วยอุปกรณ์ 8 รายการ (สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬากรีฑา กะปางเกมส์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 14) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อเหรียญรางวัล จำนวน 492 เหรียญ (สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬากรีฑา กะปางเกมส์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 14) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 43 ใบ (สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬากรีฑา กะปางเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
เช่าเต๊นท์ จำนวน 10 หลัง พร้อมโต๊ะเก้าอี้ (สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬากรีฑา กะปางเกมส์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนห้วยวน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ก.ค. 2561
จ้างเหมาสถานที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
จ้างขยายท่อเมนประปาหมู่ที่ 5 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง