วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-4291 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ A0 (เอศูนย์) สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 เครื่อง
17  ก.ค. 2561
จ้างทำพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 พ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหมู่บ้าน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนห้วยวน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
9  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้าต่อนาที) จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อลูกล้อวัดระยะทางดิจิตอล (Waugh Digi Wheel) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง