วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายซอย 70 - สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ค. 2561
ซื้อล้อวัดระยะทางแบบเดินตาม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสาโรจน์ ภักดีชน - บ้านนางมุกดา ชุมวงศ์ หมู่ที่ 7 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ำระบบประปา หมู่ที่ 8 จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
ซื้อมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้าแบบหอยโข่ง (สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
โครงการบุกเบิกถนนสายซอย 70 - สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
27  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
จ้างขุดลอกห้วยจากบ้านนายเปลื้อง สมนึก - บ้านนางวรรณา พลศร หมู่ที่ 5 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง