วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งห้องประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (ห้องประชุมใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน กน 675 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับภาคเรียนที่ 1/2561
11  พ.ค. 2561
ซื้อชุด Drum Laser 4 สี สำหรับเครื่องพิมพ์ เลขรหัสครุภัณฑ์ 480-57-0026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลกะปาง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน กน 675 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง