วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของรถหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (เลขรหัสครุภัณฑ์ ๐๒๐-๕๕-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองช่าง จำนวน ๔ ตัว (เลขรหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๓-๐๐๐๔, ๔๒๐-๔๙-๐๐๐๙, ๔๒๐-๕๐-๐๐๑๑ และ ๔๒๐-๕๔-๐๐๑๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์สำหรับเหยียบเจลล้างมือ (โครงการอบรมให้ความรู้โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อยาสีฟัน แปรงสีฟัน และผ้าขนหนู จำนวน ๓๗ ชุด (โครงการสุขภาพดี ยิ้มสวย พัฒนาการเด่นของเด็กปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างจัดทำเอกสาร จำนวน ๘๗๐ ชุด (โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างทำวุฒิบัตร จำนวน ๘๗๐ ฉบับ (โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๔ รายการ (โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลกะปาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างตกแต่งและทำความสะอาดสถานที่ (โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลกะปาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อคีมย้ำหางปลา จำนวน ๑ อัน (ครุภัณฑ์ก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง