วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริมนม นมยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มล. จำนวน ๓๒,๔๐๐ กล่อง สำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างจัดนิทรรศการ ตามโครงการประเพณีเล่นว่าวประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องพลี - เขาพริก หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างจัดทำเอกสาร รุ่นที่ ๓ ตามโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
เช่ารถบัสพัดลม จำนวน ๓ คัน ตามโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๑๒ ใบ ตามโครงการประเพณีเล่นว่าว ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓,๖๔๐ โด๊ส พร้อมป้ายแขวนคอ ใบทะเบียนประวัติ และอุปกรณ์การฉีด โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ ทะเบียน กม ๙๘๙๑ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง