วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2563
จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒนวรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๖ ชุด และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายสำนักสงฆ์คลองตูก - ควนชีพูล หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไข่ ไชยศร - บ้านนางริ่น ใจกระจ่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง