วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดชมพูพฤษาราม - บ้านนายผู้ใหญ่วิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง JCB หมายเลขครุภัณฑ์ 021-57-0001 หมายเลขทะเบียน ตค 2633 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 9152 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนมปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๖-๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
จ้างก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๑๒ เดือน (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง