วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒ รายการ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน บท ๘๑-๓๒๕๑ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดชมพูพฤกษาราม - บ้านผู้ใหญ่วิชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ล้อหน้าของรถบรรทุกขยะ ทะเบียน บท ๘๑-๓๒๕๑ นศ
24  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๘-๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุคนธ์ พริกเสน - บ้านนายชม แก้วสุกใส หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพ.สต. - ควนขี้แรด หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของรถหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ทะเบียน กน ๖๗๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง