วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2563
จ้างขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายบ้านนายนิยาย ทองทิพย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายทุ่งขมิ้น หมู่ที่ ๓ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำระบบประปา จำนวน ๓ เครื่อง (รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๗-๐๐๑๒, ๐๕๕-๕๘-๐๐๑๖ และ ๐๕๕-๖๑-๐๐๒๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๒๙๑ (เลขรหัสครุภัณฑ์ ๐๑๓-๔๙-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (โต๊ะ เก้าอี้สำหรับกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ในตำบลกะปาง จำนวน ๖ วัน (สำหรับโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ รายการ สำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลกะปาง (กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลกะปาง (กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างเช่าเครื่องเสียง (โครงการแข่งขันกีฬา มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง