วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2563
จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ (โครงการแข่งขันกีฬา มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างพนังกั้นเรียงหินยาแนวสะพานบ้านทุ่งค้อบริเวณบ้านนายนับ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (สูบน้ำได้ ๑,๑๓๐ ลิตรต่อนาที) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการแข่งขันกีฬา มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๑,๑๓๐ ลิตรต่อนาที จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อลำโพงเคลื่อนที่สำเร็จรูป จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๒๙๑ (รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๓-๔๙-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้านสายบริเวณวัดชมพูพฤกษาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง