วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2563
จ้างตกแต่งและทำความสะอาดสถานที่ (โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลกะปาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อคีมย้ำหางปลา จำนวน ๑ อัน (ครุภัณฑ์ก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๗-๐๐๐๑ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๖๓๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติและเอกสารประกอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
วัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ (กองคลัง)
8  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชอบ - บ้านนายจรูญ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ย. 2563
ซ่อมแซมแผงไฟจราจร จำนวน ๘ แผง
2  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ ตัว (สำนักปลัด เลขรหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๑๐, ๔๒๐-๕๐-๐๐๑๑, ๔๒๐-๕๐-๐๐๑๒, ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๕ และ ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง