วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท ๒๓๘๖ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมชุดแผ่นคลัชของรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บพ ๕๓๖๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๕ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างติดตั้งระบบ Network พร้อมอุปกรณ์ ภายในกองคลัง เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ ชุด, เครื่องพิมพ์ Muitifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Muitifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
เช่าเก้าอี้และผ้าคลุม จำนวน ๓๐๐ ชุด สำหรับการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างตกแต่งสถานที่ สำหรับการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง