เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
กฏหมาย/ระเบียนท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มืออำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ [ 10 มิ.ย. 2562 ]97
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 [ 7 มิ.ย. 2562 ]95
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 [ 7 มิ.ย. 2562 ]91
4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 [ 6 มิ.ย. 2562 ]94
5 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 6 มิ.ย. 2562 ]92
6 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 [ 6 มิ.ย. 2562 ]95
7 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ [ 6 มิ.ย. 2562 ]89
8 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ [ 6 มิ.ย. 2562 ]93
9 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 6 มิ.ย. 2562 ]93
10 พระราชบัญญัติ ภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]98
11 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 แก้ไขถึงปัจจุบัน [ 6 มิ.ย. 2562 ]93
12 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 6 มิ.ย. 2562 ]93