เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว

                   ด้วยสภาเทศบาลตำบลกะปาง ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะปาง  เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562 ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 และนายอำเภอทุ่งสง ได้ให้ความเห็นชอบให้เทศบาลตำบลกะปาง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป        พ.ศ.2562  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 นั้น

https://tepsteel.com/en/

                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 และมาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข услуги seo днепр พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลกะปาง จึงประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562 โดยให้ใช้บังคับเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลกะปางแล้วเจ็ดวัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

https://oilcbdshop.com/

                                      ประกาศ ณ วันที่  28  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

http://sinayroofingwv.com/    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ