เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสภาเทศบาลตำบลกะปาง ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะปาง  เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2562 ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 และนายอำเภอทุ่งสง ได้ให้ความเห็นชอบให้เทศบาลตำบลกะปาง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2562  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 นั้น

                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา 40  มาตรา 48 และมาตรา 50มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลกะปาง จึงประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2562 โดยให้ใช้บังคับเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย         ณ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลกะปางแล้วเจ็ดวัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                      ประกาศ ณ วันที่  28  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

Максимаркетс отзывы Максим аркетс отзывы MaxiMarkets MaxiMarkets отзывы Maxi Markets Maxi Markets отзывы

    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ