เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันที่28 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. งานบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลกะปาง ได้รับมอบหมายจากนายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง ดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 ซ


วันที่28 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. งานบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลกะปาง ได้รับมอบหมายจากนายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง ดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกตามหลัก 5 ป 1 ข รวมทั้งการใช้นวัตกรรมและทรายอะเบทในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลกะปาง
2021-09-10
2021-08-28
2021-08-25
2021-07-30
2021-07-29
2021-07-06
2021-06-25
2021-06-10
2021-03-09
2020-10-26