เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. 👉นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U๒T for BCG) กิจกรรมย่อย


วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

👉นายอภินันท์ ชนะภัย นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U๒T for BCG) กิจกรรมย่อยที่ ๓ การให้ความรู้ทางบัญชีสำหรับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

👉โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ โดยใช้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มอาชีพและประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกะปาง เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และช่องทางการตลาดออนไลน์ที่เติบโต แข่งขันได้ในระดับโลก เกิดการกระจายสินค้า รายได้ ชุมชนเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2022-12-06
2022-12-05
2022-11-28
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-19
2022-11-17
2022-10-28
2022-10-25
2022-10-23