วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ รถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กร 3978 นครศรีธรรมราช เลขครุภัณฑ์ 009-60-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 9152 เลขครุภัณฑ์ 001-52-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง กฉ9152) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ งานตรวจสอบภายใน
27  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำหรับงานตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ 420-64-00025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บพ 5364 นครศรีธรรมราช(เลขครุภัณฑ์ 003-48-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 103 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว สำหรับประธานสภาฯ/รองประธานสภา และหัวหน้าฝ่ายปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเอกสาร (งานตรวจสอบภายใน) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง