วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างชุดปฎิบัติการฉุกเฉินตามโครงการบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูก จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมคอสะพานบริเวณบ้านนางอารีย์ ใจกระจ่าง หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านผู้ช่วยแป้ว-คลองตูก หมู่ที่ 8 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างโครงดการซ๋อมแซมถนนหินคลุกนายชื่ิน-คลองใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายป่าห้วยซาง-สะพานเขาโร หมู่ที่ 3 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง(JCB) หมายเลขครภัณฑ์ 021-57-0001 หมายเลขทะเบียน ตค2633นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3251 นครศรีธรรมราช เลขครุภัณฑ์005-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง