วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายบ้านโคกม่วง-วังเนียง หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์วัดงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างทำป้ายอะคริลิคตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม และปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานรัฐพิธี วันสำคัญของชาติและพิธีการทางศาสนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0049 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนางอำไพ ไชยช่วย หมู่ที่ 10 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างผนังกันดินริมคลองโสม หมู่ที่ 10 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิชัย เรืองจรัส - วัดชมพูพฤกษาราม หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
24  พ.ค. 2566
จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายบ้านนางกาญจนา - คลองโสม หมู่ที่ 10 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง