วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อถังขยะ 350 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สี่เหลี่ยมหล่อสำเร็จ สายบ้านนายประยุทธ - หจก.ชาญชัย หมู่ที่ 3 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างขุดลอกสระน้ำเพื่อการเกษตรบริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 11 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกันฯ) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลกะปาง (พ.ศ. 2566- 2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนายสมศักดิ์ พรหมศร หมู่ที่ 10 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกม่วง - วังเนียง หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดชมพูพฤกษาราม - อบต.สำรอง หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง