วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2564
จ้างตามโครงการกะปางรวมใจสู้ภัยโควิด ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อตามโครงการกะปางรวมใจสู้ภัยโควิด ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางอุไร - บ้านนายสามารถ หมู่ที่ 10 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสนั่น รัตนพันธ์-วังพระ หมู่ที่ 4 ตำบล กะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก
3  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางลัด-นายประยูร เพชรสี่หมื่น หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก
3  ก.ย. 2564
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ ในหมู่ที่ 1-11 ตำบลกะปาง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต (พื้นที่ไม่จำกัด) จดทะเบียนโดเมนเนมเว็บไซต์ภายใต้ชื่อ httpwww.Kapang.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดชมพูพฤกษาราม หมู่ที 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควันจำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3251นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กม 9891 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับนมเปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างจัดจ้างทำไวนิลสำหรับโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างจัดทำสื่อโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไขเลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ (เปลี่ยนหม้อแบตเตอรี่)รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 5364 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 5364 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำเคลือบสารทีมีฟอสตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างสนามเปตองและเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางม้านคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเขียว - มัสยิด หมู่ที่ 3 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตูก - ลานช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุทัย - คูค่าย หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสวนสุขภาพ หมู่ที่ 11 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายในร่ม เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีคัดเลือก
30  ก.ค. 2564
จ้างจัดจ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กม 9891 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)สำหรับเปิดเทอม 1 ปีการศึกษา2564(ครั้งที่3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างต่อเติมโรงประชุม หมู่ที่ 9 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 9152 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อนมอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเทอม 1/2564 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างลานออกกำลังกายพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 11 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
จ้างเหมากำจัดปลวกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์นมชนิด ยู เอช ที ที่บรรจุกล่องนมโรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ คนละ 24 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 2633 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง
1  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเสาไฟฟ้า และสายส่งกำลังไฟฟ้าแรงต่ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูก เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมคอสะพานสายหลาน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่1 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวสะพานเขาโร - ทุ่งขมิ้น หมู่ที 3 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนมเปิดเทอม 1/2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 - 15 กรกฎาคม 2564 นม ยู.เอช.ที.ขนาด 200 ซีซี ชนิดกล่อง จำนวน 20,136 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนับ - คอสะพานคลองหอม หมู่ที่ 10 ตำบล กะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านนายสุจิตร - บ้านนายนับ หมู่ที่ 10 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกสายโรงโม่หินเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสวี - บ้านนางเรไร หมู่ที่ 7 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสนามกีฬา - หนองหยี (ตอน 2) หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลาน้ำ - โคกม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนมปิดเทอม 2 ปีการศัึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) นมพาสเจอร์ไรส์ชนิดกล่องจำนวน 7,389 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 70 - บ้านนายสมเกียรติ ทองพริก หมู่ที่ 8 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุวิทย์ เรืองประพันธ์ - บ้านนางผ่องศรี หมู่ที่ 8 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กม 9891 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับนมปิดภาคเรียน 2/2563 เพิ่มเติม (วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3251 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์แผงเหล็กป้ายห้ามจอด จำนวน ๔ แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อแผงเหล็กกั้นจราจร จำนวน ๑๐ แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการรักษาความสงบและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่าง เพื่อใช้ในโครงการรักษาความสงบและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 9152 นศ เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 001-52-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนมปิดภาคเรียน 2/2563 ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน -16 พฤษภาคม 2564 จำนวน 30,585 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 27 รายการ
16  มี.ค. 2564
จ้างตามโครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ชุดดรัมสร้างภาพ) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อจัดชื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 9 รายการ งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) หมายเลขครุภัณฑ์ 021-57-0001 หมายเลขทะเบียน ตค 2633 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมห้องกองช่าง (ด้านหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อล้อรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กม 9891 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อตลับผ้าหมึก จำนวน 3 ตลับ (งานเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จำนวน 24 รายการ) งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-4291 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อกระดาษอิงเจ็ทเคลือบน้ำยา 120 แกรม ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 3 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์) จำนวน 2 เครื่อง
1  ก.พ. 2564
ซื้อเพื่อใช้ในการปฎิบัติงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแขวน จำนวน ๒ เครื่อง ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ตู้เก็บเอกสาร , โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน , เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุวิทย์ เรืองประพันธ์ - บ้านนางผ่องศรี หมู่ที่ 8 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างวางท่อระบายน้ำหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง พร้อมเทพื้นลานคอนกรีต หมู่ที่ ๘ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้
20  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตูก - เขาพริก หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเขียว - มัสยิด หมู่ที่ ๓ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างท่อบล็อกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลอดเหลี่ยมสำเร็จรูปบริเวณห้วยยูง หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมีกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง ,เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างทำป้ายคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 6,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 10 เดือน (ธันวาคม 2563-กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูก จำนวน 10 เดือน (ธันวาคม 2563-กันยายน2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 10 เดือน (ธันวาคม 2563 - กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไข่ - บ้านนางริ่น ใจกระจ่าง หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดชมพูพฤษาราม - บ้านนายผู้ใหญ่วิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง JCB หมายเลขครุภัณฑ์ 021-57-0001 หมายเลขทะเบียน ตค 2633 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 9152 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนมปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๖-๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
จ้างก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๑๒ เดือน (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาควบคุมขบวนเรือพระ (โครงการประเพณีชักพระ ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาตกแต่งเรือพนมพระ (โครงการประเพณีชักพระ ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท ๒๓๘๖ นศ (เลขรหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๐-๐๐๐๑) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อยางล้อรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๒๕๑ นศ (เลขรหัสครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท ๒๓๘๖ นศ (เลขรหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๐-๐๐๐๑) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ (แผนงานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่น หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บพ ๕๓๖๔ นศ (เลขรหัสครุภัณฑ์ ๐๐๓-๔๘-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๒๕๑ นศ (เลขรหัสครุภัณฑ์ ๐๑๓-๔๙-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กม ๙๘๙๑ นศ (เลขรหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของรถหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (เลขรหัสครุภัณฑ์ ๐๒๐-๕๕-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองช่าง จำนวน ๔ ตัว (เลขรหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๓-๐๐๐๔, ๔๒๐-๔๙-๐๐๐๙, ๔๒๐-๕๐-๐๐๑๑ และ ๔๒๐-๕๔-๐๐๑๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์สำหรับเหยียบเจลล้างมือ (โครงการอบรมให้ความรู้โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อยาสีฟัน แปรงสีฟัน และผ้าขนหนู จำนวน ๓๗ ชุด (โครงการสุขภาพดี ยิ้มสวย พัฒนาการเด่นของเด็กปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างจัดทำเอกสาร จำนวน ๘๗๐ ชุด (โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างทำวุฒิบัตร จำนวน ๘๗๐ ฉบับ (โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๔ รายการ (โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลกะปาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างตกแต่งและทำความสะอาดสถานที่ (โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลกะปาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อคีมย้ำหางปลา จำนวน ๑ อัน (ครุภัณฑ์ก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๗-๐๐๐๑ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๖๓๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติและเอกสารประกอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
วัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ (กองคลัง)
8  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชอบ - บ้านนายจรูญ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ย. 2563
ซ่อมแซมแผงไฟจราจร จำนวน ๘ แผง
2  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ ตัว (สำนักปลัด เลขรหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๑๐, ๔๒๐-๕๐-๐๐๑๑, ๔๒๐-๕๐-๐๐๑๒, ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๕ และ ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างทำเอกสารสำหรับโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (รุ่นที่ ๕) จำนวน ๓๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ หมู่ที่ ๙ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายบ้านนายนิยาย ทองทิพย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายทุ่งขมิ้น หมู่ที่ ๓ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำระบบประปา จำนวน ๓ เครื่อง (รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๗-๐๐๑๒, ๐๕๕-๕๘-๐๐๑๖ และ ๐๕๕-๖๑-๐๐๒๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๒๙๑ (เลขรหัสครุภัณฑ์ ๐๑๓-๔๙-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (โต๊ะ เก้าอี้สำหรับกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ในตำบลกะปาง จำนวน ๖ วัน (สำหรับโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ รายการ สำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลกะปาง (กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลกะปาง (กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างเช่าเครื่องเสียง (โครงการแข่งขันกีฬา มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ (โครงการแข่งขันกีฬา มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างพนังกั้นเรียงหินยาแนวสะพานบ้านทุ่งค้อบริเวณบ้านนายนับ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (สูบน้ำได้ ๑,๑๓๐ ลิตรต่อนาที) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการแข่งขันกีฬา มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๑,๑๓๐ ลิตรต่อนาที จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อลำโพงเคลื่อนที่สำเร็จรูป จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๒๙๑ (รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๓-๔๙-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้านสายบริเวณวัดชมพูพฤกษาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางศรีวิลัย หมู่ที่ ๕ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บพ ๕๓๖๔ นครศรีธรรมราช (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๔๘-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องเสียงสำหรับรถประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง ประจำเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2563 (จำนวน 5 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูก เดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2563 (จำนวน 5 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมแพสูบน้ำประปา จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอาหารเสริม นมพาสเจอร์ไรส์ (๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๗๕,๗๐๒ ถุง สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (จำนวน ๙๓ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อชุดเครื่องมือประแจบล็อค จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค-๒๖๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งขมิ้น - บ้านผู้ช่วยประสิทธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มิ.ย. 2563
ซื้อชุดประแจคอม้าจับท่อน้ำ ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อชุดประแจคอม้าจับท่อน้ำ ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตูก-เขาพริก หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างขุดลอกสระหนองใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงห้องทำงานสำนักปลัด ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๑๘ ลัง (แผนงานบริหารงานทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
เช่าเต็นท์ ๑ หลัง พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง และโต๊ะเก้าอี้ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ๔ ขนาด ๗๐ แกรม จำนวน ๑๕ ลัง (โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ทะเบียน กน ๖๗๕ นศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ (โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนคุณหญิงมุก (โครงการที่ ๑) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำเคลือบสารที่มีฟอส สารเคมีพ่นกำจัดยุง สเปรย์ฉีดยุงแบบกระป๋อง และโลชั่นทากันยุง ตามโครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊สโซฮอล์ ๙๑ หรือ ๙๕ และน้ำมันดีเซล) ตามโครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังพระ - ควนห้วยวน หมู่ที่ ๘ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสนามกีฬา - หนองหยี หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที ชนิดกล่อง จำนวน ๒๕,๖๙๙ กล่อง สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ช่วงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๑ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าค่ายเก่า หมู่ที่ ๕ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างท่อบล็อกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดชมพูพฤกษาราม บริเวณบ้านนายเพียร หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ แผนงานเคหะและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลานช้าง - บ้านคลองตูก หมู่ที่ ๘ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ แอลกอฮอล์ และ หน้ากากอนามัย (แผนงานรักษาความสงบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อชุด PPE ป้องกันฝุ่น สารเคมี และ COVID-๑๙ จำนวน ๑๐ ชุด (แผนงานรักษาความสงบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายปรีชา ชูกรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องฉีดพ่นสารเคมี และยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อใช้ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงสวนสุขภาพ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนันท์ - บ้านนายวันชัย แก้วประเสริฐ หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๓ ตู้ แผนงานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิผิวกายด้วยคลื่นอินฟาเรด (ชนิดมือถือ) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๒ ตู้ และโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ชุด แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสี่เหลี่ยมท่อสำเร็จ บริเวณบ้านนางระเบียบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างเหมาสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างท่อบล็อกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังเนียง หน้าบ้านนายชื่น ใจกระจ่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา แบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน ๒ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอ จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริมนม นมยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มล. จำนวน ๓๒,๔๐๐ กล่อง สำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างจัดนิทรรศการ ตามโครงการประเพณีเล่นว่าวประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องพลี - เขาพริก หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างจัดทำเอกสาร รุ่นที่ ๓ ตามโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
เช่ารถบัสพัดลม จำนวน ๓ คัน ตามโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๑๒ ใบ ตามโครงการประเพณีเล่นว่าว ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓,๖๔๐ โด๊ส พร้อมป้ายแขวนคอ ใบทะเบียนประวัติ และอุปกรณ์การฉีด โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ ทะเบียน กม ๙๘๙๑ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒนวรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๖ ชุด และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายสำนักสงฆ์คลองตูก - ควนชีพูล หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไข่ ไชยศร - บ้านนางริ่น ใจกระจ่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒ รายการ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน บท ๘๑-๓๒๕๑ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดชมพูพฤกษาราม - บ้านผู้ใหญ่วิชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ล้อหน้าของรถบรรทุกขยะ ทะเบียน บท ๘๑-๓๒๕๑ นศ
24  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๘-๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุคนธ์ พริกเสน - บ้านนายชม แก้วสุกใส หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพ.สต. - ควนขี้แรด หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของรถหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ทะเบียน กน ๖๗๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายณรงค์ คงแสง หมู่ที่ ๗ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจบ - ถนนรถไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าสงวน - บ้านนายเชาวลิต ชูกรณ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
เช่าเต็นท์ จำนวน ๑ หลัง พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่าง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลและติดติดตั้ง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อชั้นวางที่นอน จำนวน ๑๖ ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างทำชั้นวางที่นอน จำนวน ๑๖ ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถกระเช้า ทะเบียน 81-4291 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประยูร เพชรสี่หมื่น - นายสมาน ใจกระจ่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท ๒๓๘๖ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมชุดแผ่นคลัชของรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บพ ๕๓๖๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๕ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างติดตั้งระบบ Network พร้อมอุปกรณ์ ภายในกองคลัง เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ ชุด, เครื่องพิมพ์ Muitifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Muitifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
เช่าเก้าอี้และผ้าคลุม จำนวน ๓๐๐ ชุด สำหรับการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างตกแต่งสถานที่ สำหรับการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพบริเวณสนามกอล์ฟ หมู่ที่ ๙ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงสนามฟุตซอลพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๙ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างจัดทำเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนวัดบ้านพูน หมู่ที่ ๕ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชื่น - คลองใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดกะโสมใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  พ.ย. 2562
เช่าเวทีพร้อมระบบเครื่องเสียงและแสงสี ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
เช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างตกแต่ง จัดสถานที่ และจัดนิทรรศการ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างตกแต่งสถานที่และจัดนิทรรศการ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำระบบดิจิตอล ๑ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนคุณหญิงมุก (โครงการที่ ๒) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2562
จ้างตกแต่งเรือพนมพระ ตามโครงการประเพณีชักพระ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสารพร้อมสกรีน จำนวน ๒๕๐ ใบ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างทำเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๕๐ เล่ม ตามโครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างรถบัสปรับอากาศ ๕ คัน เพื่อเดินทางตามกำหนดการโครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อนม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๑๖,๕๐๐ กล่อง สำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กม ๙๘๙๑ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท ๒๓๘๖ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างทำกันสาดกันฝนทางเดิน สำนักปลัดชั้นบน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๑๕๒ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำ จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและประชาชนทั่วไปในเขตตำบลกะปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างรถบัสปรับอากาศ จำนวน ๗ คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและประชาชนทั่วไปในเขตตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างเปลี่ยนหม้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๓-๔๘-๐๐๐๑ (หมายเลขทะเบียน บพ ๕๓๖๔ นครศรีธรรมราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อชุดอุปโภค - บริโภค สำหรับเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสาร (ถุงผ้า จำนวน ๑๐๐ ใบ พร้อมสกรีนข้อความ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ตำบลกะปาง) ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลกะปาง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างเหมาสถานที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน เพื่อเดินทางตามกำหนดการโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลกะปาง ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๔๔ - ๐๐๘ สายคลองตูก - เขาพริก หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๔๔-๐๐๕ สายบ้านผู้ใหญ่วิชัย เรืองจรัส - หลังวัดชมพูพฤกษาราม หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๔๔-๐๑๓ สายป่าสงวน - บ้านนายชวลิต หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน ๖๗๕ นครศรีธรรมราช (รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๐-๕๕-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
เหมาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย รายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
8  ก.ค. 2562
ซื้อพัดลมติดผนังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกะปาง จำนวน ๓๐ ตัว พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรถ JCB หมายเลขทะเบียน ตด ๒๖๓๓ นศ (๐๒๑-๕๗-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด จำนวน ๓ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๓-๐๐๐๓, ๔๒๐-๕๐-๐๐๑๒ และ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย รายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของรถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ EMS (กน ๖๗๕ นศ) เลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๒๐-๕๕-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 9152 นศ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๔๔-๐๑๔ สายหน้าวัดชมพูพฤกษาราม - บ้าน อบต. สำรอง หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๔๔-๐๐๗ สายบ้านนายชัยรัตน์ - ควนห้วยวน หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฝือกลมสูญญากาศ ดามแขน ขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างเหมาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย รายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา (PARA-ASPHALT CONCRETE) สายวังเนียง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาพริก - คลองตูก หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น KM 2035 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษเอ4 80แกรม จำนวน 20 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (แผนงานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (แผนงานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๔๔ - ๐๐๘ สายคลองตูก - เขาพริก หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง
15  พ.ค. 2562
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา (PARA-ASPHALT CONCRETE) สายวังเนียง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง
13  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับภาคเรียนที่ 1/2562
7  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๒๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อต้นดาวเรือง จำนวน 700 ต้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างเหมาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย รายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อชุดดรัมสร้างภาพ จำนวน ๑ ชุด สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น KM ๒๐๓๕ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๓-๐๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (กองคลัง)
19  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติและเสาธง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างขุดคูระบายน้ำและฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายสานิตย์ เต็งรัง หมู่ที่ ๕ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างตกแต่งสถานที่ (โครงการวันกตัญญู รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่าง ใช้สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างเหมาเช่าเต็นท์หลังใหญ่ พร้อมโต๊ะเก้าอี้ สำหรับโครงการวันกตัญญู รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างเหมาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย รายเดือนเมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างจ้างทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓,๙๖๒ โด๊ส พร้อมป้ายแขวนคอ ใบทะเบียนประวัติ และอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ ในพื้นที่ตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเกียร์แป๊ะของรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บพ ๕๓๖๔ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อท่อดูดน้ำพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อต้นทองอุไร จำนวน ๑๐๐ ต้น (โครงการถนนสวยงามใส่ใจสิ่งแวดล้อม เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
เช่าเหมาเครื่องเสียง จำนวน ๖ รายการ ระยะเวลา ๑๙ วัน (โครงการแข่งขันกีฬา มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อถ้วยรางวัล สำหรับโครงการแข่งขันกีฬา มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
เช่าเหมาเต็นท์ ๒ หลัง พร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน ๑๙ วัน (โครงการแข่งขันกีฬา มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์กีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬา มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กฉ ๙๑๕๒ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครูสมร - บ้านนายเคล้า หมู่ที่ ๕ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเจริญ - สวนกล้วย หมู่ที่ 3 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ก.พ. 2562
ซื้อเทปสายไฟ จำนวน ๑ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๗ รายการ ( กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๗ รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพิ่มเติม เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
เช่าเหมาเครื่องเสียง สำหรับโครงการประเพณีแข่งว่าวประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในห้องน้ำ - ห้องสุขา (อ.๑๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง สำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ โครงการประเพณีแข่งว่าวประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดชมพูพฤกษาราม หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
31  ม.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดกะโสมใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
31  ม.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชื่น - คลองใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
31  ม.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลานช้าง - คลองตูก หมู่ที่ 8 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
31  ม.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนวัดบ้านพูน หมู่ที่ 5 ตำบลกะปาง
31  ม.ค. 2562
โครงการบุกเบิกถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านพูน หมู่ที่ 5 ตำบลกะปาง
31  ม.ค. 2562
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบ้านนายปรีชา ชูกรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลกะปาง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81 - 4291 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อเสื้อในการทำกิจกรรมกลุ่ม จำนวน 130 ตัว ตามโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมทำปกเข้าเล่ม จำนวน 130 เล่ม ตามโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน 2 จุด ตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อเสื้อในการทำกิจกรรมกลุ่ม จำนวน 100 ตัว ตามโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำประปา จำนวน 3 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 055-58-0014 หมายเลขครุภัณฑ์ 055-58-0015 และหมายเลขครุภัณฑ์ 055-57-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในกองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 62 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูก และสำนักปลัดชั้นบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 16 รายการ เพื่อซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 64 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานการศึกษา สำนักปลัด เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ สำหรับเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 480-60-0032, 480-59-0028 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างทำป้ายคัทเอาท์เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านวังเนียง หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  พ.ย. 2561
จ้างตรวจเช็คสภาพรถพร้อมซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขเลขทะเบียน กม 9891 นศ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสวี - บ้านนางเรไร (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาพริก - คลองตูก หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเจริญ - สวนกล้วย หมู่ที่ 3 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแหม - หนองใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครูสมร - บ้านนายเคล้า หมู่ที่ 5 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1  พ.ย. 2561
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนคุณหญิงมุก (โครงการที่ 1) หมู่ที่ 11 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสวี - บ้านนางเรไร (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
30  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 86,900 ถุง สำหรับภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 86,900 ถุง สำหรับภาคเรียนที่ 2/2561
19  ต.ค. 2561
จ้างตกแต่งและควบคุมขบวน ตามโครงการประเพณีชักพระ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านวังเนียง หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
5  ต.ค. 2561
จ้างปรับปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง โยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาสถานที่ะกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมอุปกรณ์สนามเด็กเล่นบริเวณบ้านจ่าเจียม หมู่ที่ 9 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างจัดทำที่คัดแยกขยะ (ขยะอันตราย ขยะพิษ ขยะรีไซเคิล) โดยการจัดทำที่คัดแยกขยะแบบแยกประเภทขยะให้กับที่ทิ้งขยะกลางสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อตู้ใส่ระวางแผนที่ จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงบริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูก หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด ยู.เอช.ที สำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ จำนวน ๑๓,๐๖๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดชมพูพฤกษาราม หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม จำนวน ๑๑๐ ชุด ตามโครงการ (อสม.) ร่วมใจ ป้องกันภัยโรคติดต่อในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร เลขรหัสครุภัณฑ์ 417-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องพลาสติกเก็บเอกสารและทะเบียนหนังสือรับ) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน กน ๖๗๕ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างตกแต่งสถานที่ เวที พร้อมแสง สี เสียง ตามโครงการเอกลักษณ์ประจำชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบการจ่ายน้ำประปาของเทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต (พื้นที่ไม่จำกัด) จดทะเบียนโดเมนเนม เว็บไซต์ภายใต้ชื่อ http//www.kapang.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ (สำหรับเครื่องพิมพ์ เลขรหัสครุภัณฑ์่์ 480-57-0022 และ 480-59-0030 กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท ๒๓๘๖ นครศรีธรรมราช จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (อุปกรณ์เครื่องครัวครบชุด) จำนวน ๒๓ รายการ เพื่อให้บริการประชาชนผู้มีรายได้น้อยใช้บริการในการจัดงานต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๑๕๒ นครศรีธรรมราช จำนวน ๑๙ รายการ
31  ส.ค. 2561
จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ (สุนัขและแมว) ในเขตตำบลกะปาง จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย รายเดือนกันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๔ รายการ เพื่อใช้ในการทำความสะอาดเทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องพลี - เขาพริก หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักงานปลัดชั้นล่าง จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมสภา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องพลี - เขาพริก หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
24  ส.ค. 2561
ซื้อซื้อยางรถ ของรถหมายเลขทะเบียน กม 9891 นครศรีธรรมราช (เลขรหัสครุภัณฑ์ 001-58-0003) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม จำนวน ๒๐๐ ชุด ตามโครงการบริหารจัดการขยะตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ในตำบลกะปาง จำนวน 6 วัน (สำหรับโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง ปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างทำเกียรติบัตร จำนวน ๔๙๒ ใบ (สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬากรีฑา กะปางเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างเหมาเตรียมสนามกีฬากรีฑากะปางเกมส์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
เช่าเครื่องเสียง 1 ชุด ประกอบด้วยอุปกรณ์ 8 รายการ (สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬากรีฑา กะปางเกมส์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 14) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อเหรียญรางวัล จำนวน 492 เหรียญ (สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬากรีฑา กะปางเกมส์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 14) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 43 ใบ (สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬากรีฑา กะปางเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
เช่าเต๊นท์ จำนวน 10 หลัง พร้อมโต๊ะเก้าอี้ (สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬากรีฑา กะปางเกมส์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนห้วยวน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ก.ค. 2561
จ้างเหมาสถานที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
จ้างขยายท่อเมนประปาหมู่ที่ 5 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-4291 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ A0 (เอศูนย์) สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 เครื่อง
17  ก.ค. 2561
จ้างทำพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 พ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหมู่บ้าน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนห้วยวน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
9  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้าต่อนาที) จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อลูกล้อวัดระยะทางดิจิตอล (Waugh Digi Wheel) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายซอย 70 - สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ค. 2561
ซื้อล้อวัดระยะทางแบบเดินตาม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสาโรจน์ ภักดีชน - บ้านนางมุกดา ชุมวงศ์ หมู่ที่ 7 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ำระบบประปา หมู่ที่ 8 จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
ซื้อมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้าแบบหอยโข่ง (สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
โครงการบุกเบิกถนนสายซอย 70 - สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
27  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
จ้างขุดลอกห้วยจากบ้านนายเปลื้อง สมนึก - บ้านนางวรรณา พลศร หมู่ที่ 5 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
วัสดุงานบ้านงานครัว ถาดหลุม จำนวน 80 ใบ เพื่อใช้ใส่อาหารไว้รับประทานสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ชุดแก้วกาแฟและแก้วน้ำ) เพื่อใช้ในกิจการงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น KM ๒๐๓๕ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องงานกิจการประปา (รหัสครุภัณฑ์ 420-49-0009) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อหินคลุก จำนวน 100 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อไว้บริการผู้ที่มาติดต่อราชการของเทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งห้องประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (ห้องประชุมใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน กน 675 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับภาคเรียนที่ 1/2561
11  พ.ค. 2561
ซื้อชุด Drum Laser 4 สี สำหรับเครื่องพิมพ์ เลขรหัสครุภัณฑ์ 480-57-0026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลกะปาง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน กน 675 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำ จำนวน 4 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง (เสื้อชูชีพและกรวยจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
ซื้อชุดกีฬา จำนวน 12 ชุด ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน มาราธอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
เช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน มาราธอน ตั้งแต่วันที่ 27 - 29 เมษายน 2561 ไปกลับสนามฟุตบอลหญ้าเทียมอ่าวลึก ช็อคเกอร์ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าวัดชมพูพฤกษาราม หมู่ที่1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย เลขทะเบียน 81-3251 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเฉลิม - นายวิลาศ หวังวรรค์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุควบคุมมอเตอร์ประปา จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อกล้องถ้ายภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
เช่ารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 5 คัน ตามโครงการผู้สูงอายุสุขใจ ร่วมพัฒนาบทบาทใหม่สู่ตำบลน่าอยู่ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
จ้างจัดทำหนังสือความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ (สำหรับโครงการผู้สูงอายุสุขใจ ร่วมพัฒนาบทบาทใหม่สู่ตำบลน่าอยู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
เช่าเต็นท์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่าง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
จ้างตกแต่งสถานที่อาคารศูนย์ประชุมและลานกีฬาในร่ม ตามโครงการวันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
เช่าเต็นท์ (หลังใหญ่) พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการวันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอุทัย - คูค่าย หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-4291 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
ซื้อยางล้อหลัง จำนวน 4 ชุด ของรถหมายเลขทะเบียน 81-4291 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ เพื่อใช้การปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2561
ซื้อกระดาษต่อเนื่อง (ใบเสร็จค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 2386 นครศรีธรรมราช จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก 625 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง