เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 
 
 

 

 

 


  วันอังคาร ที่6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00น. นายอภินัน...
  วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 นายอภินันท์ ชนะภัย นาย...
  วันจันทร์ ที่28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30น. นายอภิ...
  วันศุกร์ ที่25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00...
 
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2564
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
การกำหนดส่วนราชการและ
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่เทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ประกาศเทศบาล
เทศบัญญัติตำบล
แผนบริหารจัดการความเสื่ยง
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลตามนโยบาย
การป้องกันทุจริต
แบบฟอร์มต่างๆ
งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานทางการเงิน
รายงานผลดำเนินงาน 6 เดือน /ปี
รายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลกะปาง
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6 เดือน/ปี
การประเมินผลโครงการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ต่อการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 
ประเภทบริหารท้องถิ่น
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
ประเภทวิชาการ
ประเภททั่วไป
พนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษา
สมรรถนะพนักงานเทศบาล
 
การประเมินผล
คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน
คู่มือสมรรถนะหลัก
คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร
รายงานข้อมูลอัตรากำลัง
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ภายในเทศบาล
ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
ประกาศ ก.ท.จ.นครศรีธรรมราช
พจนานุกรมความรู้ประจำสายงาน
พจนานุกรมสมรรถนะประจำผู้บริหาร


 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
 
 

 

 
ศุนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
ระบบสารสนเทศ
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 
ศูนย์รับความช่วยเหลือของประชาชน
 
กฏหมาย/ระเบียบท้องถิ่น


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555