เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์/โทรสาร 0-7535-5091
  • วิสัยทัศน์

    เป็นผู้นำในการพัฒนา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทุกระดับ ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายอภินันท์ ชนะภัย

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

097-152-7069

นายชลิต ไทยทอง

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

086-940-5920

ข่าวสารชาวทต.กะปาง

กิจกรรมชาวทต.กะปาง

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
2 กันยายน 2566

ผลิตภัณฑ์ตำบล

พี่น้อง ทต.กะปาง เราดูแล

11
หมู่
14,165
ประชากร
83.86
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลกะปาง
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.